" />

2

 

  Hvem er vi Vedtægter Kalender Aktiviteter Links  
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 TILBAGE AKTIVITETER          

ARKIV

2013

Lokalplan for Kulturhavnen
Denne lokalplan omfatter områderne for lokalplan 1.101 ”Frilægning
af Kronborgs omgivelser og den bynære havn” og lokalplan
1.102 ”Byggefeltet på Værftsområdet”. Afgrænsningen af lokalplanområdet er i forhold til de to nævnte lokalplaner ændret
ganske lidt ved krydset Kronborgvej/Strandpromenaden og
ved Kongekajen.

Læs mere her

     
1      

NOVEMBER 2013

Stille gader
Bymidte. Danskerne »tog ind til byen« for at handle. Men ikke mere. De købelystne kører i deres biler ud til storcentre eller bestiller varer hjem via nettet. Fire millioner kvadratmeter
butikker vil forsvinde fra byerne, spår et fremtidsscenarie. »Men uden byer bliver vi eneboere og mere eller mindre gale i hovedet,« siger arkitekten og byplanlæggeren Jan Gehl.

Læs mere her

     
1      

MAJ 2012

Kommunen belønner selvtægt ved at nedlægge
Kirkestien i Hornbæk
I generationer har Hornbækkerne gået på kirkestien i Hornbæk. Det syntes beboerne langs stien åbenbart ikke om og opsatte afspærring i begge ender af kirkestien. Samtidig lod man bevoksningen brede sig, så den gamle trampesti hurtig blev overgroet og fik en privat karakter så andre beboere i området ikke længere kunne færdes ad stien.
Det var smart, men ærgerligt for Hornbæk og dens turister.  

Læs mere her

     
1      

MAJ 2012

Stierne i Helsingør Kommune - en glemt og overset perle
Det var virkeligt rart at opleve Byrådets beslutning om, på trods af en indstilling fra Teknisk Udvalg om det modsatte, fortsat at holde Kirkestien i Hornbæk åben..  Stien løber fra Lars Kühlmanns Vej til Ole Pis Vej. Det var en klar sejr for det socialdemokratiske medlem af Helsingør Byråd, Per Christensen – og for resten også for det øvrige byrådsflertal i denne sag.

Rigtig hjertelig tillykke med beslutningen.

Læs mere her

     
1      

31. MARTS 2012

Referat af generalforsamling
torsdag 29. marts 2012
Inden den egentlige generalforsamling holdt Helsingør kommunes museumschef, Majbritt Bager et foredrag hun kaldte ”Det blå spisekammer - fiskeri i ældre tid”.
Majbritt Bager har i mange år beskæftiget sig med forskellige temaer indenfor havet og fiskeri, og skrevet flere bøger, der kredser om havet, fiskeri, havmiljøet og menneskene, der har beskæftiget sig med og levet af havet. Hun fortalte, hvordan folk igennem århundreder har levet langs Danmarks kyster i samspil med havet, og de store konsekvenser det har haft for både mennesker og havdyr. Majbritt Bager omtalte også fiskeriets betydning for Helsingør og hvordan middelalderens store sildefiskeri, trak Danmark ind i den Nordeuropæiske markedsøkonomi, der senere førte til fiskekvoter og affolkning af kyst- og fiskersamfundene.

Den ordinære Generalforsamling blev, i overensstemmelse med vedtægternes § 3, gennemført med følgende dagsorden:
1.     Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning
3.     Det reviderede regnskab for foregående kalenderår
4.     Valg til bestyrelse
5.     Valg af revisor
6.     Fastsættelse af kontingent
7.     Indkomne forslag
8.     Eventuelt

Læs mere her

     
1      

SEPTEMBER 2011

Kulturmiljø på Gl. Strandvej 227 i fare
By og Land Helsingør har sammen med Espergærde Byforening undersøgt forholdene omkring de 2 nedrivningstruede feriehuse samt drøftet om der er muligheder for at redde dem evt. ved at flytte dem til Jarlens grund på Gl. Strandvej i Espergærde. Her er en slags statusrapport for vores arbejde.

På Gl. Strandvej 227 A + B i Espergærde ligger de 2 feriehuse opført som tvillingehuse tilbage i 1910 og 1911. Dvs. det yngste fejrer netop 100 år i år.

Læs mere her

1

  1  
   
14. APRIL 2011

Nyt havnetorv i Espergærde, hvor Mørdrupvej og Strandvejen mødes
Espergærde Byforening har gennem mange år foreslået, at vejkrydset hvor Mørdrupvej munder ud i Strandvejen blev gjort mere trafiksikkert samtidig med at trafikkrydset blev omformet, så det mere fik karakter af et torv. I 2006 udarbejdede foreningen nogle ideskitser og sendte disse til politikerne og forvaltningen i håb om, at der kunne startes en dialog. På baggrund af dette blev ideen om et havnetorv indarbejdet i kommuneplanen.

I februar 2009 holdt foreningen en trafikhøring på biblioteket om problemet og især mulighederne for en fredeliggørelse af området. Der var bred enighed om at forslaget havde mange positive elementer, hvorfor man skulle arbejde videre med sagen.

Læs mere her.

1

1

13. APRIL 2011

Hornbæk Sø og Vesterbæk
By & Land har udarbejdet ide kataloget ”Hornbæk – fra sø til klit”. Et af forslagene er at der etableres en lille ”Søpark” mellem jernbanetunnellen og Hornbæk sø, så Hornbæk bymidte og søen bindes bedre sammen samtidig med at der kan opstå et rekreativt areal i tilknytning til den smukke sø.
Problemet er, at arealet hvor søparken er foreslået er sat til salg med det formål, at der kan udstykkes 3 grunde og bygges 3 huse.  By & Land mener, at en bebyggelse vil være ulovlig, da en ny bebyggelse vil ligge inden for beskyttelseslinjen på 150 meter.

For at forebygge at det attraktive område bebygges har vi bedt kommunen undersøge sagen nærmere og sendt nedenstående brev.

Læs mere her.

1

1

FEBRUAR 2011

Hornbæk - fra sø til klit
Debatten om Hornbæk bymidte har pågået i mange år og været vidt omkring. Mange løfter er givet og mange forventninger skabt. For at finde ud af om der findes en logisk eller indlysende planløsning for bymidten har vi foretaget nogle overordnede analyser, der viser, at hvis kommunen har viljen kan man hurtigt gå i gang med forbedringer, så Hornbæk får en mangfoldighed og det løft byen fortjener.

Hornbæks start skyldes fiskeri fra den åbne kyst. Men hvor går kursen i dag? Fra By og Land har vi i tekst og billede søgt at give et svar, der forhåbentlig kan inspirere Byrådet til at gøre brug af de gratis glæder, der er ved at inddrage lokale foreninger, der har indsigt og interesse i kommunens ve og vel?

Læs mere her.

1

1

MARTS 2011

At rive byens mure ned
I disse omvæltningstider med skrigende mennesker på tv skærmen, kommer den gamle sætning mig i hu, under en spadseretur i byen Helsingør. Hvad er mure og bygninger i en by egentlig andet end et psykologisk bolværk. Her må du ikke komme eller her må du ikke se ind?

Læs mere her.

1


OKTOBER 2010

Beskyttelseszoner for Kronborgs omgivelser
Med henvisning til planlovens § 21c. indkalder Helsingør kommune synspunkter og bemærkninger til planerne om at fastlægge beskyttelseszoner omkring Kronborg, som vil blive indarbejdet i et kommuneplantillæg til Helsingør Kommuneplan 2009-2020.
BY & LAND Helsingør finder det vigtigt, at beskyttelseszonerne fastlægges således at de kommer til at omfatte kystzonerne både nord og syd for Kronborg, samt for hele havneområdet med byens kulturhistorisk værdifulde havnefront.

Læs mere her.

1

 
MARTS 2011

Byen og værftsområdet

Da kommuneplanforslaget for Helsingør kommune var fremlagt til offentlig høring fremsendte Bevaringsforeningen (der har ændret navn til: BY & LAND - Helsingør) en række bemærkninger til forslaget.

Læs mere her.


 
MARTS 2011

En levende by
Hvordan får man EN LEVENDE BY?  Det var det visuelle mål for foreningen By og Land´s byvandring en mandag i oktober i år. Tre ældre mænd fra bestyrelsen promenerede rundt i midtbyen, og for at virke sympatiske og tilforladelig, når vi slog ud med armene og pege i nye retninger eller gik ind på private enemærker, havde vi taget en hund med.

Det de tre ældre mænd og hundens ville søge efter, var initiativer til at imødegå en række udokumenterede påstande. På talrige borgermøder var der fremsat teser om, at den østlige bymidte for øjeblikket gennemlevede en hendøende tilværelse, hvis der ikke blev tilført nyt liv og nye publikumsaktiviteter, netop til denne del af bymidten.

Læs mere her.


 
FEBRUAR 2011

Er Fanden løs i Hornbæk?
Lidt drilsk kunne man jo spørge: ”Hvilke horn har givet navn til byen, er det fandens?”  Rent planlægningsmæssigt virke det i hvert fald, som om man skal kende Fandens Oldemor for at kunne lykkes med noget som helst i byen. Det er blevet bekræftet ved de seneste tiltag omkring Havnen, Superbrugsen og PUK ejendommen på hjørnet af Friisvej og Vestre Stejlebakke. Imens der foregår lukkede forhandlinger omkring disse ”tiltag”, inviteres borgerne til at engagere sig i et initiativ der markedsføres under dæknavnet: ”Dit Hornbæk - vi har brug for dine idéer”. Det sker i 2010 hvor Helsingør kommune inviterer alle borgere til at deltage i et stort og ambitiøst anlagt planlægningsarbejde for Hornbæk bymidte under dette dæknavn.

Læs mere her.


 
JANUAR 2011

Hornbæk Havn
- en kommentar til havnebestyrelsens lokalplanforslag
Havnebestyrelsen for Hornbæk havn har i 2010 lavet et forslag til ny lokalplan for havnen. En nyetableret beboergruppe har i den forbindelse markeret ønsker om, ikke alene at få medindflydelse på havnens omdannelse, men også at få indflydelse på de store indgreb som havnebestyrelsen forestiller sig, der skal gennemføres på klitarealerne på begge sider af havnen.

Læs mere her.


 
JANUAR 2011

Julianelund må naturligvis lovliggøres
Sådan skriver byrådsmedlem Jørgen E Hansen i Helsingør Dagblad, og undrer sig lidt over, at formanden for BY&LAND Helsingør kan mene, at Julianelund ikke er et problem, men en spændende udfordring for kommunen!.

Læs mere her. 
JANUAR 2011

Julianelund som kolonihavehus og ...
Den 15. januar skrev borgerjournalist Erik Stubtoft en oplysende artikel om Julianelund bebyggelsen, set i et kommunaltadministrativt perspektiv.Stubtoft havde en undertekst:
Der ligger et problem, og det er ikke nyt. Men der er vel også en tænkelig løsning…
Som formand for By og Land i Helsingør håber jeg selvfølgelig, at Helsingør kommunes ser på Julianelund bebyggelsen, som en spændende og uortodoks planopgave, i stedet for at gøre det til et problem, at lovliggøre menneskers private aktiviteter i havekolonien, hvor Helsingør efterlyser særhjælp fra en Miljøminister.

Læs mere her. 
JANUAR 2011

Kronborgseminar 2011
H.K.H. Prins Joachim er protektor for Kronborgseminar 2011

Foreningens bestyrelse har taget initiativ til afholdelse af et Kronborgseminar 2011 om ”produktudvikling og drift af fredede og bevaringsværdige bygninger og bydele”. Seminaret henvender sig til kommunalpolitikere, planlæggere, museumsfolk, rådgivere og ejendomsinvestorer.

Hovedformålet med seminaret er at sætte fokus på vor fælles kulturarv og bygge bro mellem planlægning, erhvervsinteresser og bevaringsinteresser, samt støtte op omkring det nationale initiativ: ”Kulturarv 2015”. Seminaret holdes på Konventum (LO skolen). Seminaret er bygget op over fire hovedindlæg og to fagsektioner, og forløber over to dage, torsdag den 27. oktober og fredag den 28. oktober 2011.

Læs mere her.


 
FEBRUAR 2011

Kulturen på vrangen
I uge 10 var den lokalpolitiske nyhed, at Helsingørs historie skal bruges aktivt: Hvor tidligere borgmester Tersbøl foreslog et sundtoldsmarked. som en ny aktivitet i Helsingør Kommunes ”Projekt Kulturhavn”
Denne sympatiske tanke blev varmt støtte af redaktør Bent Jørgensen, med udsagnet, Helsingør havn skal være levende! Det er altid positivt når lokalpressen åbent går i brechen for en politiker der ønsker at diskuterer kulturprojektet til gavn for mange mennesker.

Læs mere her. 

FEBRUAR 2011

En vision for Hornbæk bymidte
- eller tanker før borgermødet om ”Dit Hornbæk”
Debatten om Hornbæk bymidte har pågået i mange år og været vidt omkring. Mange løfter er givet og mange forventninger skabt. For at finde ud af om der findes en logisk eller indlysende planløsning for bymidten, aftale tre medlemmer af bevaringsforeningen BY&LAND i Helsingør, at gå en forårstur rundt i Hornbæk.

Læs mere her. 

FEBRUAR 2011

Folkefest på Wiibroe Plads

Formålet med arrangementet er at kaste nyt lys på Wiibroe Plads, som har Helsingør bys mest attraktive beliggenhed ud til havnen, overfor Kongeskibets anløbsplads og med en enestående udsigt til Kronborg og ud over Øresund. Netop i disse år pågår en omdannelse af havneområdet og dele af det gamle værftsområde i Helsingør havn. Foreningen BY & LAND Helsingør finder det derfor naturligt i tilknytning til et folkeligt arrangement på Wiibroe Plads også at drøfte, hvordan denne plads kan indgå i en omdannelse af hele havneområdet.

Læs mere her. 


FEBRUAR 2011

Folkefest på Wiibroe Plads

Formålet med arrangementet er at kaste nyt lys på Wiibroe Plads, som har Helsingør bys mest attraktive beliggenhed ud til havnen, overfor Kongeskibets anløbsplads og med en enestående udsigt til Kronborg og ud over Øresund. Netop i disse år pågår en omdannelse af havneområdet og dele af det gamle værftsområde i Helsingør havn. Foreningen BY & LAND Helsingør finder det derfor naturligt i tilknytning til et folkeligt arrangement på Wiibroe Plads også at drøfte, hvordan denne plads kan indgå i en omdannelse af hele havneområdet.

Læs mere her.Til top

AUGUST 2010

Plan B for Mirasol
Tilsyneladende bøjer alle nakken når der foreligger en landsretsafgørelse.Det er også sket i Mirasolsagen. Retten har afgjort at to strandgrunde som oprindelig har hørt til Mirasolejendommen, kan bebygges. Måske er afgørelsen juridisk korrekt, men set i et historisk perspektiv knap så flatterende for de involverede offentlige myndigheder og ministerier.

Læs mere her.

1

 

AUGUST 2010

Lokalplanen for Snekkersten fejlfortolkes

Den bevarende lokalplan for ”Det gamle Snekkersten” har trukket mange overskrifter i lokalpressen. Der har været både positive og negative indlæg om planens fortræffelighed og planens snærende bånd for beboerne i området. Et gennemgående træk ved de negative indlæg er, at bestemmelserne i lokalplanforslaget fejlfortolkes, eller tillægges restriktive bestemmelser, som de ikke nødvendigvis er, men ment som vejledende anbefalinger til beboerne.

Læs mere her.

1


MAj 2010

Synspunkter efter borgermødet om Hornbæk Havn
Havnebestyrelsen for Hornbæk Havn har lavet et forslag til ny lokalplan for havnen, som har været sendt til høring i en meget snæver brugerkreds omkring havnen. En række borgere i Hornbæk ønsker medindflydelse ...

Læs mere her.

1

 

MARTS - REFERAT

Møde om købmandsbutikken "Tjalken" i Hornbæk
Hornbæk Historiske Forening arrangerer i samarbejde med BY & LAND Helsingør et offentligt møde om bevaring af den gamle købmandsbutik ”Tjalken”.

Læs referat af mødet her.DEN 28. APRIL KL. 19 - REFERAT

Hvad sker der med Helsingør kommunes torve og pladser?
Til at belyse dette emne arrangerer de to lokalforeninger:
BY & LAND Helsingør og Kunstforeningen for Helsingør og omegn, et offentligt debatmøde som afholdes i Toldkammerets lille sal:
Onsdag den 28. april 2010 kl. 19

Læs referat af mødet her.MARTS 2010

Vedrørende påtænkt nedrivning af
ejendommen Stengade 58, Helsingør

Den gamle købmandsgård Stengade 58 ligger umiddelbart overfor byens rådhus og fremstår med sin rolige og harmoniske facade og den ubrudte tagflade, som et karakteristisk byhus i harmoni med den omliggende bebyggelse på byens hovedgade.

Læs mere her.


Til top
1
MARTS 2010

Skal gebisset skiftes ud?
For tyve år siden, da det lokale bryggeri Wiibroe fejrede sit 150 års jubilæum i 1990, forærede bryggeriet Helsingør Kommune en gave. Det blev en renovering af pladsen for enden af Stengade, hvor Helsingør Toldkammer tidligere havde ligget, samt opstilling af en vandkunst som blev benævnt ”Løvespringvandet”. Pladsen fik navn efter donatoren og blev døbt ”Wiibroe Plads”.

Læs mere her.


Til top
1
DEN 3. MARTS 2010 KL. 19

Referat af generalforsamling den 3. marts 2010

Download referat her.


Til top
1
  DEN 9. DECEMBER 2009

Invitation til julemøde om den gamle Købmandsgård

Vi inviterer hermed til julemøde i Skibsklarerergården
den 9. december kl. 19.00

Download og læs mere her


     
1  
DEN 24. OKTOBER 2009

Foreningernes dag

Lørdag den 24. oktober 2009 fra kl. 9 - 16 i Toldkammeret.


1
DEN 26. AUGUST 2009

Pressemeddelelse

Helsingør Bevaringsforening afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8. september 2009 kl. 18.30 i Toldkammerets lille sal, som er beliggende på 1. sal, med henblik på at ændre foreningens navn fra: "Helsingør Bevaringsforening” til ”Helsingør – by og landskabskultur”...
Download og læs mere her


Til top
1
DEN 26. AUGUST 2009

Pressemeddelelse

Helsingør Bevaringsforening afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8. september 2009 kl. 18.30 i Toldkammerets lille sal, som er beliggende på 1. sal, med henblik på at ændre foreningens navn fra: "Helsingør Bevaringsforening” til ”Helsingør – by og landskabskultur”...
Download og læs mere her


Til top
1
DEN 26. AUGUST 2009

Af Niels Thougaard

Noget om Sommariva-området

I forbindelse med Helsingør Kommunes engagement i helårsturismeprojektet ”Visit-Denmark” er der blevet udarbejdet en analyse af mulighederne for at få etableret et ”fyrtårnsprojekt for helårsturisme” på Sommariva-området. Projektet omfatter byggeri på godt 100,000 kvadratmeter med blandt andet svømmehal, kunstmuseum, musicalcenter, aktivitets- og oplevelseshus, videncenter, parkhotel, vandrerhjem mm. Hertil kommer et meget intensivt boligbyggeri på begge sider af Nordre Strandvej som i alt vil komme til at omfatte ca. 30.000 kvadratmeter...
Download og læs mere her


Til top
1
Af Per Johansson, bestyrelsesmedlem

Byen og værftsområdet

Da kommuneplanforslaget for Helsingør kommune var fremlagt til offentlig høring fremsendte Bevaringsforeningen (der har ændret navn til: BY & LAND - Helsingør) en række bemærkninger til forslaget. Blandt andet påpegede foreningen at kommuneplanforslaget ikke indeholdt konkrete anvisninger på, hvordan der kunne etableres en naturlig og logisk forbindelse mellem bykernen og værftsområdet. En mulighed kunne være at anlægge en stiforbindelse fra Sct. Annagade via Klosterhaven frem til Havnegade/Allegade, og videre frem til hovedadgangen til Kulturværftet...
Download og læs mere her


Til top
1
DEN 20. JULI 2009

Af Formand Erich Schleisner

Genopret Gammel Færgestrædes åbne rendesten

For øjeblikket er Gammel Færgestræde lukket, da der pågår reparationer af det eksisterende kloaknet og strædets belægning. Det medfører at en af byens helt store turistattraktioner, det lille stræde mellem Stengade og Strandgade er lukket for turister midt i turistsæsonen...
Download og læs mere her


Til top
1
DEN 14. april 2009

Brev til Helsingør Byråd af Formand Erich Schleisner

Vedrørende: Kongernes Nordsjælland

På orienteringsmødet den 31. marts 2009 om ”Kongernes Nordsjælland”, efterlyste Helsingør Kommune forslag eller bemærkninger til den del af nationalparken, som er beliggende indenfor kommunens grænser....
Download og læs mere her


Til top
1
DEN 25. MARTS 2009

Af Niels Thougaard

Referat af ordinær generalforsamling afholdt
den 25. marts 2009 i Toldkammeret

Download og læs mere her


Til top
1
OKTOBER 2008

Nyhedsbrev Helsingør Bevaringsforening

Bygård i Helsingør bevares i sin helhed

I august måned i år skrev Helsingør Bevaringsforening til Kulturarvsstyrelsen vedrørende de planer, som ejerforeningen for den fredede ejendom Stengade 48 – 50 havde om at rive dele af ejendommen ned. Bestyrelsen påpegede bygningernes kulturhistoriske værdi for Helsingør by og fremførte blandt andet at en imødekommelse af ejerforeningens ønsker om nedrivning ville indebære den meget uheldige konsekvens, at ejerne af de ca. 200 fredede ejendomme i Helsingør med rette vil drage den slutning, at de ansvarsfrit ville kunne undlade at overholde bygningsfredningslovens bestemmelser om at holde deres ejendomme i forsvarlig stand...
Download og læs mere her


Til top
             
             
   
1 1 1 1 1 1 1
1